sterretjes-2

HEIDA VERTAALSYSTEMEN
UW BETROUWBARE PARTNER IN DRAADLOOS COMMUNICEREN

1. Algemene voorwaarden

1. In deze voorwaarden wordt Heida Vertaalsystemen, gevestigd te Maskarenen 7 Utrecht te Nederland aangeduid als Heida Vertaalsystemen.
2. Op alle aanbiedingen van Heida Vertaalsystemen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Heida Vertaalsystemen (www.vertaalsystemen.nl).
3. Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden: 
4. Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder of koper die met Heida Vertaalsystemen een huur- of koopovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen; 
5. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde of gekochte goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan; 
6. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
7. Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten; 
8. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Heida Vertaalsystemen gehouden administratie als beslissend.

2. Overeenkomst 
1. Behoudens het hieronder omschreven komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2. Eventueel aansluitend door of namens Heida Vertaalsystemen gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. 
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. De door Heida Vertaalsystemen gehouden administratie geldt als beslissend. 
4. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan. 
5. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

3. Levering en terugbezorging 
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij Heida Vertaalsystemen op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 
2. Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Heida Vertaalsystemen, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook ter zake is de wederpartij derhalve tegenover Heida Vertaalsystemen aansprakelijk. 
3. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

4. Leveringstermijn 
1. Indien de Heida Vertaalsystemen zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal Heida Vertaalsystemen ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

5. Verzending 
1. De producten reizen voor risico van Heida Vertaalsystemen. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen. 
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Heida Vertaalsystemen. 
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft Heida Vertaalsystemen het recht u een factuur te sturen van de door Heida Vertaalsystemen gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.

6. Annulering 
1. Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Heida Vertaalsystemen berekent 25% van de huurprijs bij annulering 3-7 (werk)dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van de huurprijs bij annulering 1-3 (werk)dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur (op werkdagen)voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.

7. Afbeeldingen 
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

8. Duur van de overeenkomst 
1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur. 
2. De huurperiode geldt voor een periode van ten minste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. 
3. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het afgesproken tijdstip bij Heida Vertaalsystemen terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van Heida Vertaalsystemen een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

9. Verzekering 
1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. 
2. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In beide andere gevallen zal de wederpartij aan Heida Vertaalsystemen verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.

10. Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van geleverde producten door Heida Vertaalsystemen wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

11. Verplichtingen wederpartij 
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 
1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; 
2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
3. Heida Vertaalsystemen, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen; 
4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Heida Vertaalsystemen ter zake vrij te waren; 
5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Heida Vertaalsystemen te doen geschieden.

12. Prijzen 
1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk is overeengekomen. 
2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. 
3. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

13. Betaling 
1. Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-kontant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door Heida Vertaalsystemen aangewezen bank- of girorekening. De op haar bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. 
2. Bij acceptatie van een gegeven offerte dient een bedrag van 40% (of een ander bedrag indien dit is overeengekomen) te worden voldaan op een door Heida Vertaalsystemen aangewezen bank- of girorekening.
3. Bij acceptatie van een gegeven offerte, waarbij de totale prijs (Exl BTW) hoger is dan €4000, dient een bedrag van 75% te worden voldaan op een door Heida Vertaalsystemen aangewezen bank- of girorekening.

14. Waarborgsom 
1. De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Heida Vertaalsystemen een door Heida Vertaalsystemen vast te stellen waarborgsom te geven. 
2. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te
compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 19/2 bedoeld.

15. Meldingsverplichting 
1. Wederpartij dient Heida Vertaalsystemen onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Heida Vertaalsystemen of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Heida Vertaalsystemen dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. 
2. In de hierboven in 18/1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

16. Garantie 
1. Heida Vertaalsystemen staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
2. Heida Vertaalsystemen hanteert als garantietermijn de wettelijke voorschriften voor de geleverde producten. Voor ondernemers geldt: handelt de klant als ondernemer is de garantietermijn maximaal 1 jaar. 
3. Op verbruiksproducten (accu, koptelefoons etc..) geeft Heida Vertaalsystemen geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 
4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd. 
b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Heida Vertaalsystemen zijn verricht. 
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen. 
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires. 
f. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

17. Schade en gebreken 
1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Heida Vertaalsystemen te melden. Zonder toestemming van Heida Vertaalsystemen mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Heida Vertaalsystemen slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
3. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens Heida Vertaalsystemen, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

18. Aansprakelijkheid 
1. Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde of gekochte goederen zou kunnen ontstaan, is Heida Vertaalsystemen niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde of gekochte goederen. Wederpartij zal ter zake Heida Vertaalsystemen voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

19. Vervanging 
1. Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Heida Vertaalsystemen terug te bezorgen, dient wederpartij aan Heida Vertaalsystemen een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

20. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Heida Vertaalsystemen kan worden verlangd;
2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Heida Vertaalsystemen en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen; 
3. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch in overleg met de wederpartij. 
4. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht; 
5. Heida Vertaalsystemen behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

21. Bedenktijd en opzegtermijn 
Doordat de koper gebruik kan maken van het uittesten van de apparatuur door Heida Vertaalsystemen geleverd, heeft de wederpartij de gelegenheid gehad om een beslissing te nemen over de eventuele aanschaf van de apparatuur. Door het aangaan van de verkoop, zal deze verkoop niet meer te herroepen zijn door de wederpartij. Indien de wederpartij de overeenkomst ongedaan wenst te maken, dan kan dit binnen 14 dagen. Heida Vertaalsystemen zal geen geld teruggeven, echter een tegoedbon verstrekken.

22. Diversen. 
1. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
2. Alle apparatuur wordt standaard geleverd met een logo van Heida Vertaalsystemen. Tegen een meerprijs zijn eigen logo's op de apparatuur of apparatuur zonder logo's te bestellen.

23. Slotbepaling 
1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 
2. Indien Heida Vertaalsystemen heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze verhuurvoorwaarden onverminderd van toepassing.
3. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Heida Vertaalsystemen zal de uitspraak van enkel de Nederlandse rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk Utrecht overeengekomen.